úvodní Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

§ 1 Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách zboží a platí pro běžné obchodní vztahy. Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou neplatné, není-li výslovně dohodnuto něco jiného. Veškerá smluvní ujednání vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího.

 

§ 2 Předmětem kupní smlouvy jsou následující závazky
smluvních stran :

 • na straně prodávajícího:
  • závazek dodat na základě objednávky kupujícímu zboží
  • závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží za podmínek stanovených touto smlouvou
 • na straně kupujícího:
  • závazek převzít dodané zboží od prodávajícího
  • závazek zaplatit dohodnutou kupní cenu

Pro účely této smlouvy se zbožím rozumí:

 • stínící technika dodávaná prodávajícím, která je co do druhu, způsobu provedení a ceny specifikována internetovém obchodě prodávajícího, případné kupní smlouvě.

 

§ 3 Dodávka zboží

Dodávka zboží bude uskutečněna po dohodě smluvních stran následujícím způsobem:

 • Objednávka:
  • zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v automatickém internetovém obchodě. V případně zboží, které nelze objednat v automatickém systému bude objednávka prodávajícímu doručena jiným způsobem (emailem, faxem apod.). V tomto případě musí objednávka obsahovat alespoň následující náležitosti:
   • Den vystavení objednávky, požadovaný den dodání zboží
   • Specifikaci objednaného zboží dle dohodnutého označení
 • Termín dodávky:
  - Dodávky se standardně uskutečňují formou doručením poštou, nebo zásilkovou službou PPL apod. na území České republiky. V případě balíků větších než 2 m bude využita jiný vhodný dopravce- Top Trans atd. Termíny jsou uvedeny v internetovém obchodě u jednotlivých výrobků.
 • Místo dodávky: Prodávající dodá zboží na adresu kupujícího, kterou kupující uvedl jako adresu dodání, pokud tato adresa leží na území ČR.
 • Způsob dodávky a obal zboží Po uhrazení zálohové faktury bude zboží prodávajícím dodáno a zabaleno v obalech PVC či kartonu.
 • Předání a převzetí zboží: 
  Povinnost předat zboží ze strany prodávajícího je splněna předáním zboží expediční službě.

   

§ 4 Kupní cena

Kupní cena je ze strany kupujícího stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě, nebo cenovou nabídkou. O ceně zakázky bude kupující informován na e-mailovou adresu z které byla objednávka zaslána. V ceně není zahrnuta montáž zboží. Cena zboží může být ze strany dodavatele změněna v závislosti na úpravě cen od dodavatelů a zákazník o tom bude informován, s možností zrušení objednávky.

 

§ 5 Způsob úhrady kupní ceny

Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem ve výši 100 %, fakturou,nebo dobírkou při převzetí zboží.

 

§ 6 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží.
 

§ 7 Vady zboží

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnout záruku delší. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele.

 

§ 8 Obaly

Kupující či objednatel přejímá vlastnické právo k obalu zboží.

 

§ 9 Zvláštní ustanovení !!!

Kupující bere na vědomí, že zboží, které je vyráběno na míru, je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožto spotřebitele, proto není možno zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto se nevztahuje na výrobky, které nejsou dodavatelem přímo upravovány na zakázku, tj. náhradní díly. Výrobky pro střešní okna VELUX lze vrátit pouze v nerozbaleném stavu.

[Přeskočit navigaci]